آرشیو ماهانه: اردیبهشت 1398

Mahmood_BarAbadi 0

قرار/ محمود برآبادی

محمود برآبادی   «قرار» تا صدای زنگ تلفن را شنید، دانه‌دادن به‌قناری‌هارا ول کرد وگوشی را برداشت. صدای زنی از آن‌طرف سیم گفت: آقای فتوت؟ بله، بفرمایید. سلام، منو شناختی؟ نه خانم به جا...

“خـــــــــــدایـــــــــا” 0

“خـــــــــــدایـــــــــا”

       “خـــــــــــدایـــــــــا” مــــــــی کـُــــشـــــد آخــــــــر  مـــــــــرا  شــــــیـــدایـــیـَـــم مــــیـــشـــــوم مـــــجــــنـــــون و تـــــــو لـــــیـــلای مـــــــن از غَـــــــمــــت دیــــــــوانـــــه گـــَــــــشــــتـم پــــس کـــــجا مــــیـرِســــــد دســــــتـــم بـــــــه تـــــــو زیــــــــبـــای مـــــن عــــــقــــل و هــــــوش بـُــــــردی زِ مـــــن یــــکـــــــدم بــــیا زیـــــــر...

از بهاران جلوه ی روی تو یادم مانده است 0

از بهاران جلوه ی روی تو یادم مانده است

از بهاران جلوه ی روی تو یادم مانده استاز شبستان شام گیسوی تو یادم مانده استبا نفسهایم صدای ناله ای خو کرده استنای نی در باغ مینوی تو یادم مانده استسر خوشم در جنگل...