آرشیو ماهانه: مرداد 1398

رهایی | گونار اِکِلوف 0

رهایی | گونار اِکِلوف

مهشید شریفیان شعرها ای که تسلیم و طاعت را در اقتدار خود داری نطلبیدن و بودن را و چه کسی سودای تو را در سر ندارد؟ که رهایی می دهی آدمی را از نیاز...

راز | گونار اِکِلوف 0

راز | گونار اِکِلوف

از میان میله های پنجره ای مشبک پر پرنده ای به درون خزید باد آن را آورد یا کسی آن را به هوا داد برکف اتاق مدتها باقی ماند آن را برداشتم و در...

داستان فاطمه آزادی 0

ﻳﺎزده ﭘﻠﻪ /فاطمه آزادی

ﻳﺎزده ﭘﻠﻪ   داستانی از: فاطمه آزادی ﺻﺪای زﻧﮓ آیفون را ﻛﻪ می‌شنوم ﻓﻜﺮ می‌کنم راﻣﻴﻦ اﺳﺖ. ﻫـﺮ ﻛـﺲ است دﺳﺘﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ روی آیفون و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ زﻧﮓ را ﻓﺸﺎر ﻣﻲدهد. می‌روم...

کاش اینجا بودی ارسلان_زهره مسکنی 0

کاش اینجا بودی ارسلان! /زهره مسکنی

کاش اینجا بودی ارسلان!   داستان کوتاهی از: زهره مسکنی دو روز بعد از رفتن شما آمدند. طبق قرارمان باید اولین شبی که همسایه‌های جدید جای شما را گرفتند، شیشۀ پنجرۀ اتاقشان را می‌شکستم....