دسته: زندگینامه بزرگان

ابوالوفای بوزجانی 0

ابوالوفای بوزجانی

 از دانشمندان سده چهارم هجری است کتابی در موسیقی داشته است . بوزرجانی در سال ۳۶۵ – ۳۷۶ هجری – درگذشته است   . نوشته ابوالوفای بوزجانی اولین بار در مردان پارس. پدیدار شد....

ابوالوفای بوزجانی 0

محمد بربطی

چنانکه از شهرتش پیداست ، نوازنده چیره دست بربط بوده است . از موسیقیدانان درجه اول عصر غزنوی و از ندیمان مجلس سلطان مسعود غزنوی و از نوازندگان دربار سلطان بوده است محمد بربطی...

عثمان مختاری غزنوی 0

عثمان مختاری غزنوی

عثمان مختاری از شاعران توانا و ادیبان و دانشمندان اوخر سده پنجم هجری است . مداح غزنویان و سلاجقه کرمان و دیگر پادشاهان و بزرگان معاصر خود بود . سنایی در قصیده ای او را...