ﻳﺎزده ﭘﻠﻪ /فاطمه آزادی

ﻳﺎزده ﭘﻠﻪ   داستانی از: فاطمه آزادی ﺻﺪای زﻧﮓ آیفون را ﻛﻪ می‌شنوم ﻓﻜﺮ می‌کنم راﻣﻴﻦ اﺳﺖ. ﻫـﺮ ﻛـﺲ است دﺳﺘﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ روی آیفون و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ زﻧﮓ را ﻓﺸﺎر ﻣﻲدهد. می‌روم...