آسمان | امیلی دیکنسون

حریف های آسمان سوختند تا تسلیم شوند. ناجی بلاگ