همه چیز درباره شیخ بهایی

بهاء الدین محمد متخلص به بهایی و شهره به شیخ بهایی، از شاعران قرن یازدهم هجری قمری است. پدرش از مردم جبل عامل لبنان بود که به روزگار پادشاهی شاه طهماسب نخست صفوی به...