افسون /آلاله سلیمانی

افسون   داستانی از: آلاله سلیمانی   دو چشم سیاه از میان روسری و روبنده می‌درخشید. زنی هم قد و قوارۀ خودش با نگاهی آشنا. چادری سیاه دور اندام لاغرش کشیده بود که وقت...