قرار/ محمود برآبادی

محمود برآبادی   «قرار» تا صدای زنگ تلفن را شنید، دانه‌دادن به‌قناری‌هارا ول کرد وگوشی را برداشت. صدای زنی از آن‌طرف سیم گفت: آقای فتوت؟ بله، بفرمایید. سلام، منو شناختی؟ نه خانم به جا...