برچسب: دیکنسون

شانس | امیلی دیکنسون 0

شانس | امیلی دیکنسون

خوشبختی شانس نیست رنج است. شانس لبخند معناداری می زند. شانس ما آنقدر کوچک است که به آن پشت پا زده ایم. ناجی بلاگ

کتاب | امیلی دیکنسون 0

کتاب | امیلی دیکنسون

هیچ کشتی بادبانی مثل کتاب مارا به سرزمین های دور نمی برد، نه هیچ اسب تندرویی مثل یک صفحه از شاعرانه ای مغرور. کوتاه ترین راه بدون تحمل رنج. چطور ارابه ای که روح...