به تماشای روزهای بعد از آن … /رحیم رستمی

به تماشای روزهای بعد از آن …   داستانی از: رحیم رستمی و سرانجام آقای س، همین همسایۀ ناخوش و دیوار به‌ دیوارمان حدود ساعت ده و نیم شبی در ماه گذشته فوت کرد....