کاش اینجا بودی ارسلان! /زهره مسکنی

کاش اینجا بودی ارسلان!   داستان کوتاهی از: زهره مسکنی دو روز بعد از رفتن شما آمدند. طبق قرارمان باید اولین شبی که همسایه‌های جدید جای شما را گرفتند، شیشۀ پنجرۀ اتاقشان را می‌شکستم....