سرنوشت | امیلی دیکنسون

  سرنوشتاز آنِ من استشایسته سربلندینه اینکه در دستهای اوتباه شود! ناجی بلاگ