خونِ جگرِ سنگ ‘ عقیق یمنی شد

خونِ جگرِ سنگ ‘ عقیق یمنی شدمن خون جگر خوردم و قلبم حسنی شد دندانه ی هر شانه که در موی تو افتادتعبیر به دندان اویس قرنی شد بر کفر بشر بودن تو سایه...