عروج نابهنگام من بعد از مرگ پدرم / بهاءالدین مرشدی

بهاءالدین مرشدی (داستانِ نویسنده) «عروج نابهنگام من بعد از مرگ پدرم» بی‌بی که مُرد، پدر گفت شما هم بروید بمیرید. من و مادر و خواهرم رفتیم که بمیریم. پدرم سال‌ها قبل مرده بود، اما...