برچسب: پر

از مدالِ درد لبریزم پُر از آویزها 0

از مدالِ درد لبریزم پُر از آویزها

از مدالِ درد لبریزم پُر از آویزهاپایِ تو زانو زدم پیشِ همه ناچیزها از قرارِ سوخته از چوب خط ها پُر شدهرویِ دیوارِ اتاقم ، رویِ کل ِّ میزها پشتِ هر دیوار،دیواریست،بانو خسته امخسته...

چون آسمانی که پر از حور و پری ها 0

چون آسمانی که پر از حور و پری ها

چون آسمانی که پر از حور و پری هاپشت سرت بازار داغ مشتری ها مثل نسیمی رد شدی از شهر…افتادبا دیدنت از سر تمام روسری ها احساس تلخ قهوه ها در کافه…از تو_موسیقی زیبا...