باید زندگی را تصور کنم | ای. ای. کامینگز

باید تصور کنم زندگی به مردن می ارزد اگر گلهای سرخ زیبایی شان را بیهوده ندانند هرچند وقتی آدمی هر علف هرزی را گل سرخ می داند گلها خواهند خندید… ناجی بلاگ